Aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji strona fineuro.com.pl wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Dowiedz się więcej. OK

FINEURO TO SKUTECZNA I PEWNA KSIĘGOWOŚĆ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE! - PLATFORMA MOBEVO       https://fineuro.podatek.biz

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z naszym biurem. Udostępniamy za darmo platformę dla przedsiębiorcy ułatwiającą współpracę i kontakt z biurem oraz bezpłatne wystawianie faktur sprzedaży. Biuro Rachunkowe FINEURO to rzetelna i kompleksowa obsługa firm. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jak również spółki rejestrowane w Sądzie - jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością wpisane do rejestru przedsiębiorców. Prowadzimy księgi rachunkowe stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych.     Zanim podejmiesz decyzję...                                                                

 

 

Aktualności - Podatki

Podatek VAT - korygowanie deklaracji

Korygowanie deklaracji VAT w 2016 r.

Podatnik, jeśli stwierdzi w złożonej deklaracji podatkowej VAT błąd ma prawo go poprawić.

Podatnik dokonuje poprawy błędnego rozliczenia poprzez złożenie korekty.

Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca.

Od 1 stycznia 2016 r. podatnicy składający deklarację korygującą nie mają już obowiązku dołączania do niej pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty.

Wynika to ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.).

Do końca 2015 r. art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej określał, że wraz z deklaracją korygującą podatnik musiał złożyć osobne pismo wyjaśniające przyczyny złożenia korekty. Przy czym skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c133 ustawy o VAT (deklaracje składane na potrzeby MOSS), nie wymagało dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Korekta deklaracji po kontroli

Nie w każdym przypadku podatnik VAT ma prawo do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji VAT. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega bowiem zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Określa to art. 81b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Prawo to jednak przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Podsumowując:

  • podczas przeprowadzanej u niego kontroli za dany okres rozliczeniowy podatnik nie może złożyć skutecznej korekty deklaracji za ten okres.
  • ma prawo do korygowania deklaracji VAT za inne, niekontrolowane okresy rozliczeniowe.
  • po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik otrzymuje protokół kontroli, w którym zawarte jest pouczenie o prawie do złożenia korekty deklaracji. Podatnik, który nie ma zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole (stwierdzających nieprawidłowości w rozliczeniach VAT), powinien po zakończeniu kontroli złożyć korektę deklaracji, jeszcze przed wszczęciem wobec niego postępowania podatkowego. Składając obecnie korektę w związku z kontrolą, podatnik nie musi składać wyjaśnień przyczyn jej złożenia.

W odmienny sposób określono zasady dokonywania korekt deklaracji w przypadku postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 ze zm.).

W tej sytuacji podatnik może złożyć korektę deklaracji w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu postanowienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się na temat zebranego w sprawie materiału dowodowego. Gdy korekta obejmuje wszystkie ustalone w toku postępowania nieprawidłowości, postępowanie kontrolne kończy się wynikiem i nie jest już wydawana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnik jest obowiązany nie później niż w terminie 3 dni zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu korekty deklaracji.

Od 1 stycznia 2016 r. organ podatkowy ma obowiązek poinformowania podatnika o bezskuteczności korekty deklaracji w przypadku, gdy zostanie ona złożona w czasie trwania kontroli lub postępowania podatkowego - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Niższe odsetki przy dobrowolnej korekcie

Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jak wynika z nowych przepisów, od 1 stycznia 2016 r. zmniejszona została stawka odsetek w przypadku złożenia przez podatnika dobrowolnej korekty deklaracji VAT, jednak ustawodawca ograniczył znacznie czasowo prawo do korzystania z tej możliwości:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,
     
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Coprytight © 2014-2016 - biuro rachunkowe Nowa Huta - księgowa Kraków