Aby zapewnić poprawne działanie wszystkich funkcji strona fineuro.com.pl wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies). Dowiedz się więcej. OK

FINEURO TO SKUTECZNA I PEWNA KSIĘGOWOŚĆ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE! - PLATFORMA MOBEVO       https://fineuro.podatek.biz

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z naszym biurem. Udostępniamy za darmo platformę dla przedsiębiorcy ułatwiającą współpracę i kontakt z biurem oraz bezpłatne wystawianie faktur sprzedaży. Biuro Rachunkowe FINEURO to rzetelna i kompleksowa obsługa firm. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jak również spółki rejestrowane w Sądzie - jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością wpisane do rejestru przedsiębiorców. Prowadzimy księgi rachunkowe stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych.     Zanim podejmiesz decyzję...                                                                

 

 

Aktualności - Dofinansowania

Aktywizacja ludzi młodych na rynku pracy

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Kto może zostać skierowany do pracy w ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia?

 W ramach umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne może zostać skierowany bezrobotny do 30 roku życia, któremu został ustalony profil pomocy II.

 Na jaki okres powinna być zawarta umowa o pracę?

 Pracodawca lub przedsiębiorca, aby otrzymać refundację musi zawrzeć z osobą bezrobotną do 30 roku życia skierowaną przez urząd pracy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 12 miesięcy oraz przez kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji utrzymać w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, tj:

  • przez okres 12 miesięcy Urząd Pracy refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016 1850 zł
  • przez okres kolejnych 12 miesięcy pracodawca lub przedsiębiorca utrzymuje skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Umowy mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego ( tzw. zwolnienie dyscyplinarne ) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem wymaganego okresu refundacji albo przed upływem okresu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania zatrudnienia po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego spełniającego wymagania ustawowe, wyszczególnione w kryteriach oraz wskazane przez pracodawcę lub przedsiębiorcę we wniosku.

 Refundacja nie przysługuje pracodawcy lub przedsiębiorcy, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

 

Coprytight © 2014-2022 - biuro rachunkowe Nowa Huta - księgowa Kraków